Aktuálne:
Podporné
stretnutia
pre opatrovateľky

Aktuality

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru a poskytnutie služby v rámci prieskumu trhu podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná a ktorá spĺňa podmienky podľa §5 ods. 4 citovaného zákona. Všetky informácie prikladáme v súťažných podkladoch.


Podporné stretnutia pre opatrovateľky na uľahčenie zvládania opatrovania chorých a postihnutých

Lektori: PhDr. Ľubica Šťastná
Časový rozsah kurzu: 5 dní (2 hodinové stretnutia spojené s riešením praktických situácií)
Rozsah kurzu je 10 hod. pre maximálne 20 účastníkov
Termín kurzu: jún - október 2016
Miesto konania: Psychosociálne centrum, Južná trieda 23, 040 01 Košice
Cena: 7€ / 1 deň a účastníka
Časový harmonogram kurzu:
  • 12:45 – 13:00 registrácia účastníkov
  • 13:00 – 13:45 prednáška
  • 13:45 – 14:00 prestávka
  • 14:00 – 15:00 prednáška
  • 15:00 - diskusia - záver
Bližšie informácie Vám prinášame v priložených pozvánkach: Elektronickú prihlášku, prosím, vyplňte na nasledujúcom odkaze.
Termín uzavretia prihlášok je:
  • pre termín 9.6.2016 do 6.6.2016
  • pre termín 16.6.2016 do 13.6.2016
  • pre termín 23.6.2016 do 20.6.2016


Spolupráca so spoločnosťou TESCO

Asertívna komunikácia Spolupráca so spoločnosťou TESCO Hypermarket Košice Nad Jazerom sa v roku úspešne prehlbuje. Psychosociálne centrum Košice od 1.1.2016 poskytuje sociálnu pomoc deťom v Krízovom stredisku na Pollovej ulici č.18 v Mestskej časti Košice – Krásna, kde sa v súlade s procesom transformácie (prechod z inštitucionálnej na rodinný typ výchovy) začalo pripravovať kompletné stravovanie v kuchyni a zamestnanci pripravujú spolu s deťmi raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. Po oslovení firmy TESCO na objednávanie a dovoz potravín sa aktívne zamestnanci tejto firmy zaujímali aj o ďalšie potreby KS. Následne pomohli darom pre Psychosociálne centrum zánovnou kuchynskou linkou a sedačkou. Nakoľko pri príprave na spustenie novej sociálnej služby – denný stacionár je toto vybavenie potrebné, uvítali sme ponuku daru a priviezli ho do priestorov Psychosociálneho centra. Za uvedené dary patrí firme TESCO Hypermarket Nad Jazerom veľká vďaka a prejavenie nádeje, že v spolupráci budeme pokračovať aj v budúcnosti.


Podporné stretnutia pre opatrovateľky na uľahčenie zvládania opatrovania chorých a postihnutých s možnosťou aj individuálnej konzultácie
Tématické okruhy:
  • Osvojenie komunikačných zručností medzi opatrovateľom a klientom
  • Konflikty a spôsoby ich riešenia
  • Stres a jeho vplyv na prácu
  • Depresia a ako ju zvládať
  • Ako využiť asertívne správanie voči klientovi a jeho rodine
  • Vyhorenie v našom živote a ako sa mu brániť
  • Starnutie a staroba – zmeny správania a prežívania
  • Demencia a jej prejavy
  • Alzheimer – možnosti prístupu k chorému
  • Pamäť – ako si ju zachovať a trénovať
  • Násilie a šikanovanie v rodine a jeho zvládnutie
  • Prístup k umierajúcemu a postoj k smrti
  • Paliatívna starostlivosť
  • Rady pre opatrovateľky od prvej komunikácie po starostlivosť o seba
  • Možnosť podľa potreby aktualizovať témy


Cieľová skupina: Opatrovatelia, alebo príbuzní, ktorí poskytujú starostlivosť svojím chorým a postihnutým rodinným príslušníkom.
Cieľ: Pomôcť zorientovať sa v problematike opatrovania (ošetrovania) chorých a postihnutých v domácom aj v zdravotníckom prostredí, hlavne z pohľadu psychologickej starostlivosti a s využitím najvhodnejšieho prístupu, komunikácie a spôsobu riešenia rôznych situácií. Možnosť individuálnych psychoterapeutických stretnutí podľa dohovoru.
Miesto realizácie: Južná trieda 23, 040 01 Košice (zmena miesta po vzájomnej dohode)
Rozsah kurzu: 12 dní (2x v mesiaci 4-hodinové stretnutia spojené s riešením praktických situácií) počas 6 mesiacov, teda spolu 48 hodín.
Lektori:

  • PhDr. Ľubica Šťastná
  • Mgr. Gabriela Lukáčová


Cena:125 eur za 12 dní a účastníka, 10 eur za 1 deň a účastníka


Rozvoj manažerských zručností

Tématické okruhy:

  • Sebapoznávanie – kľúčový predpoklad efektívneho vedenia ľudí
  • Osobnosť manažéra a jej rozvoj – posilňovanie emocionálnej a sociálnej zrelosti manažérov, rozvoj osobnostných a riadiacich schopností manažérov
  • Asertívna komunikácia v práci manažéra – rozvoj komunikačných zručností
  • Konflikty na pracovisku a spôsob ich riešenia
  • Psychohygiena manažéra – zvyšovanie odolnosti voči stresu a záťaži, organizácia času, dosahovanie duševnej rovnováhy, stres management

Cieľová skupina:

  • vedúci pracovníci
  • manažéri s priamym riadením
  • manažéri s viacúrovňovým riadením
  • projektoví manažéri


Cieľ: Získanie účinných a praktických manažérskych zručností pre prácu a riadenie ľudí, efektívne riešenie rôznych situácii v rámci interpersonálnych vzťahov na pracovisku, sebapoznávanie ako brána k poznaniu a pochopeniu iných, efektívna komunikácia a dosahovanie stanovených cieľov.
Miesto realizácie: Južná trieda 23, 040 01 Košice (zmena miesta po vzájomnej dohode)
Rozsah kurzu: 3 – 5 dní (24 - 40 hod. s praktickými riešeniami modelových situácií)
Lektori:

  • PhDr. Judita Szilágyiová
  • Mgr. Gabriela Lukáčová
  • PhDr. Ľubica Šťastná


Cena: 200 eur za účastníka


Psychologická starostlivosť o profesionálnych rodičov

Tématické okruhy:

  • Vzťahová väzba, podmienky jej vzniku a význam pre zdravý duševný vývin dieťaťa, tzv. „neželaná citová väzba“, bolesť z pretrhnutia citového vzťahu
  • Psychická deprivácia a terapia dotykom
  • Etapy vývoja vzťahu dieťa – profesionálny rodič a ich prekonávanie
  • Dilemy vyplývajúce zo životnej histórie a súčasných aktivít biologickej rodiny voči dieťaťu
  • Špecifické potreby dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou v profesionálnej rodine v súvislosti so školou a zaškolením dieťaťa, školská zrelosť, poruchy učenia, spolupráca s odborníkom
  • Špecifický prístup v starostlivosti o týrané a zneužívané dieťa
  • Normálne a špecifické prejavy sexuality dieťaťa
  • Vybrané výchovné postupy na zvládnutie problémového správania dieťaťa
  • Prejavy Fetálneho alkoholového syndrómu v psychike dieťaťa
  • Starostlivosť o dieťa drogovo závislých rodičov
  • Psychopatológia v prejavoch dieťaťa: poruchy snov, pomočovanie, tiky, negativizmus, fóbie
  • Vzťah medzi rodičom a dieťaťom – potreba ujasniť si rolu náhradného rodiča v živote dieťaťa
  • Formovanie žiadúcich osobnostných predpokladov pre starostlivosť o dieťa
  • Odchod dieťaťa z profesionálnej rodiny do náhradnej starostlivosti , resp. do pôvodnej rodiny


Cieľ: Psychická podpora profesionálneho rodiča v náročnej profesii, poskytujúcej služby dieťaťu, psychohygiena a psychoprofylaxia profesionálneho rodiča v permanentnej psychickej záťaži, sýtenie potreby pochopenia a akceptácie, odborná psychologická príprava k vykonávaniu rodičovského povolania, edukácia v psychopatológii dieťaťa.
Miesto realizácie: Južná trieda 23, 040 01 Košice (zmena miesta po vzájomnej dohode)
Rozsah kurzu: 5 dní (1x týždenne 4-hodinové tematické bloky s praktickými riešeniami modelových situácií)
Lektori:

  • PhDr. Judita Szilágyiová
  • Mgr. Gabriela Lukáčová
  • PhDr. Ľubica Šťastná


Cena: 320 eur za účastníka


Asertívna komunikácia

Asertívna komunikácia Obsah kurzu: Agresívne, pasívne a asertívne správanie. Asertívne práva. Asertívne techniky. Nácvik asertivity. Zvládanie náročných klientov. Odlíšenie asertivity od ostatných foriem komunikácie. Klady a zápory jednotlivých komunikačných foriem a ich využitie v rôznych životných situáciách. Zadanie a vyhodnotenie dotazníka sebapresadenia. Praktický nácvik vybraných techník asertivity.
Časový rozsah: 1-2 dni
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 1 056 eur za skupinu


Organizácia času a time management

Organizácia času Obsah kurzu:Subjektívne vnímanie času. Ciele a ich správna formulácia, typy cieľov. Ciele a motivácia, ciele versus priania. Manažment pracovných činností. Účinnosť a účelnosť pracovných úloh. Plánovanie času a pracovných úloh. Eisenhowerov princíp prioritizácie úloh. Denný a týždenný plán úloh. Výkonnostná krivka. Zlodeji času a ich eliminácia.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 528 eur za skupinu


Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti Obsah kurzu:Proces komunikácie. Verbálne a neverbálne aspekty komunikácie. Aktívne počúvanie. Práca so spätnou väzbou. Proklientsky prístup. Ako správne reagovať na námietky. Správanie, ktorému sa treba vyhnúť. Etika v komunikácii. Vhodné predstavenie. Riešenie vybraných komunikačných situácií. Zážitkové cvičenia a tréning. Cieľom je naučiť účastníkov školenia profesionálne a zákaznícky orientovanými technikami zvládať konfliktné a záťažové situácie v telefonických a osobných pohovoroch, naučiť účastníkov efektívne viesť rozhovor, precvičiť v rámci modelových situácií praktické komunikačné postupy.
Časový rozsah: 1 - 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 1 056 eur za skupinu


Prezentačné zručnosti

Prezentačné zručnosti Obsah kurzu:Typy prezentácií, metódy vzdelávania dospelých. Príprava prezentácie – predpríprava, realizácia, vyhodnotenie prezentácie. Vizuálna a technická stránka prezentácie. Optimalizácia osobného prejavu prezentéra. Nadviazanie kontaktu s poslucháčmi. Verbálna a neverbálna komunikácia, nácvik a videotréning. Práca s trémou.
Časový rozsah: 1 - 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 8-10
Cena: 594 eur za skupinu


Prevencia syndrómu vyhorenia a všeobecné zásady psychohygieny

Prevencia syndrómu vyhorenia Obsah kurzu: Program je zameraný na nácvik zvládania záťažových situácií a na prevenciu syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách, profesiách, kde sa pracuje s klientom (banky, úrady, inštitúcie a pod.). Vysvetlenie pojmu syndróm vyhorenia a pojmov s ním súvisiacich, orientačný test vyhorenia s následným vyhodnotením, zásady prevencie vyhorenia, uvedenie možností, kde hľadať pomoc už v prípade postihnutia vyhorením alebo v prípade iných ťažkostí súvisiacich s povolaním. Súčasťou sú praktické ukážky spôsobov zvládania stresu v každodennom živote – ako sa chrániť.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10 -12
Cena: 462 eur za skupinu


Vedenie ľudí – manažérske zručnosti

Vedenie ľudí Obsah kurzu:Roly manažéra. Manažéri orientovaní na výkon. Manažéri orientovaní na ľudí. Štýly vedenia. Výber a uplatnenie vhodného štýlu vedenia podľa druhu úloh, jeho pôsobenia na jednotlivcov, na tím. Zručnosti potrebné k dosiahnutiu požadovaného štýlu vedenia podriadených. Čo je motivácia a kedy funguje. Cielená a účinná motivácia pracovníkov, motivačné faktory v praxi – motivátory a demotivátori. Moderné metódy vedenia ľudí – koučing, mentoring, tútoring. Cieľom je naučiť účastníkov školenia využívať najvhodnejšie metódy vedenia podriadených zamestnancov, zdokonaliť ich manažérske zručnosti.
Časový rozsah: 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 1 188 eur za skupinu


Vedenie a budovanie tímov

Vedenie a budovanie tímov Obsah kurzu:Tím versus skupina. Formovanie tímu (časové obdobie, zvolenie si kritérií, veľkosť tímu, výber členov tímu, vytváranie tímu). Faktory ovplyvňujúce skupinový vývoj. Skupinová práca. Štruktúra tímu, tímové roly a pozície. Dynamika tímu. Tímová komunikácia. Tímové myslenie. Upevňovanie tímu. Odmeňovanie v tíme. Nevýhody tímovej práce. Efektívne vedenie pracovného tímu. Osobnosť vedúceho tímu.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 594 eur za skupinu


Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.